Regulamin sprzedaży biletów on-line za pośrednictwem serwisu internetowego

 1. Słownik pojęć
  1. Sprzedawca – Natchnieni Art Events Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 14/8, 35-030 Rzeszów, NIP: 8133917003, REGON: 528866044, wpisany do pod numerem KRS 0001110063, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, telefon 514273130.
  2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem www.natchnienibieszcadem.pl/produkty, za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
  3. Bilet – bilet (lub karnet) upoważniający do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Sprzedawcę oferowany do sprzedaży 
w Sklepie.
  4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Zamawiający – zarówno Konsument jak i Klient.
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  8. Konto Zamawiającego – indywidualna i chroniona przed dostępem osób trzecich baza zawierająca dane Zamawiającego służące do składania i realizacji zamówień, a także historię złożonych zamówień oraz dane dotyczące stanu wpłat z tytułu zakupionych Biletów.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Biletu na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Biletu oraz Wydarzenie.
  10. Wydarzenie – koncert, festiwal lub spektakl organizowany lub współorganizowane przez Sprzedawcę.
  11. Dane osobowe – Zamawiający w ramach realizacji umowy sprzedaży przekazuje na rzecz Sprzedawcy następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon kontaktowy, i opcjonalnie: adres i nazwę firmy.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Biletów online.
  2. Ceny jednostkowe Biletów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Cena obejmująca inne ewentualne koszty zamawianego Biletu jest podawana przed złożeniem Zamówienia.
  3. Informacje dotyczące poszczególnych Biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  4. Zamawiający składając zamówienie, wyrażaja zgodę aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności informację, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, były mu dostarczane w formie elektronicznej (PDF).
 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień
  1. Sklep prowadzi sprzedaż Biletów online za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.natchnienibieszcadem.pl/produkty
  2. Zamawiający, składając zamówienie i uiszczając cenę, zawiera ze Sprzedawcą umowę świadczenia usługi w zakresie związanej z wydarzeniami kulturalnymi czego potwierdzeniem jest zamawiany Bilet.
  3. Składając zamówienie Zamawiający zobowiązany jest dokonać wyboru wydarzenia kulturalnego, daty wydarzenia, rodzaju i ilości Biletów, sposobu płatności oraz zapoznać się z Regulaminem sprzedaży biletów.
  4. W przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem Sklepu, Zamawiający będzie poproszony o podanie danych osobowych Zamawiającego oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego na zasadach określonych w punkcie IX Regulaminu.
  5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.
  6. Zamawiający zobowiązany jest uiścić cenę zakup Biletu bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.
  7. Sprzedawca zastrzega, że do sprzedaży promocyjnej może być przeznaczona ograniczona liczba Biletów, aż do wyczerpania Biletów objętych tą formą sprzedaży lub upłynięciem ustalonego przez Sprzedawcę terminu zakończenia promocji.
  8. Do każdego zamówienia wystawiana jest na życzenie Zamawiającego faktura. W celu otrzymania faktury Zamawiający zobowiązany jest do wysłania żądania e-mailem na adres sklep@natchnienibieszczadem.pl z podaniem prawidłowych danych do faktury wraz z numerem zamówienia. Faktury wysyłane są wyłącznie drogą e-mail.
 4. Odwołanie wydarzenia
  1. W przypadku odwołania wydarzenia, Sprzedawca dokona zwrotu należności za zakupione bilety na konto, z którego została dokonana zapłata, w terminie do 30 dni.
  2. W przypadku zmiany czasu albo miejsca realizacji wydarzenia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego e-mailem oraz umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sprzedawca i Sklepu.
  3. W przypadku okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z zakupionych biletów. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do wysłania na adres sklep@natchnienibieszczadem.pl informacji o chęci otrzymania zwrotu za zakupione bilety, w terminie określonym w wiadomości otrzymanej od Sprzedawcy. W powyższym przypadku Sprzedawca dokona zwrotu należności za zakupione przez Zamawiającego Bilety, w terminie do 30 dni od daty otrzymania informacji od Zamawiającego.
  4. Brak informacji ze strony Zamawiającego o rezygnacji z zakupionych Biletów w sytuacjach określonych w ust. 2 lub otrzymanie takiej informacji przez Sprzedawca po upływie wskazanego w wiadomości e-mail terminu, będzie potraktowane przez Sprzedawcę jako akceptacja przez Zamawiającego zmiany czasu lub miejsca realizacji wydarzenia.
  5. Nie stanowi niemożności spełniania świadczenia zmiana części składu artystów lub zespołów artystycznych występujących na festiwalach (tj. na imprezie kulturalnej z udziałem wielu artystów lub zespołów artystycznych). W takiej sytuacji nie jest możliwy zwrot Biletów.
  6. Zakupione przez Zamawiającego Bilety nie podlegają wymianie na inne wydarzenie organizowane przez Sprzedawcę.
  7. Zwrot Biletów w innych przypadkach nie jest możliwy.
 5. Odstąpienie od umowy
  Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).
 6. Ceny i dostawa
  1. Cena zakupu Biletu jest wiążąca dla Sklepu i Zamawiającego według chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia na zakup tego Biletu.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany: cen Biletów, rodzajów Biletów, akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Sklepie.
  3. Bilety na wydarzenia kulturalne organizowane przez Sprzedawcę dostarczane są Zamawiającemu drogą elektroniczną bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty za zakupiony bilet i podlegają weryfikacji poprzez okazanie wydruku Biletu podczas wejścia na wydarzenie, przed jego rozpoczęciem. W przypadku innych wydarzeń sposób dostarczenia Biletu i sposób jego realizacji określa się na stronie Sklepu.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny – spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Zamawiającego, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Sklep nie miał wpływu.
  5. Sklep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przebieg wydarzenia kulturalnego, które organizuje wyłącznie inny organizator niż Sprzedawca, nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przekazu reklamowego takiego wydarzenia i za jego zgodność z rzeczywistym przebiegiem wydarzenia.
 7. Formy płatności
  1. Dostępne sposoby płatności: szybki przelew elektroniczny (obsługiwany przez serwis Tpay), przelew bankowy, karta płatnicza (obsługiwana przez serwis Tpay).
  2. Sklep online nie prowadzi formy płatności: „płatność przy odbiorze”. Płatność przy odbiorze – gotówką, możliwa jest tylko w przypadku osobistego zakupu Biletów w punktach sprzedaży biletów w czasu trwania Wydarzenia
  3. Na żądanie nabywcy biletu opłaconego przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Tpay, Sprzedawca jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą transakcję, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym zakupiono Bilet.
 8. Reklamacje
  1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji wysłanej na adres sklep@natchnienibieszczadem.pl Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie zwróci Zamawiającemu równowartość uiszczonej ceny Biletu lub zaoferuje mu inne rozwiązanie – do wyboru Zamawiającego.
 9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław.
  2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych Zamawiający może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: natchnieni.art.events@gmail.com lub pisemnie na adres: Natchnieni Art Events Sp z o.o. ul. 3 Maja 14/8. 35-030 Rzeszów
  3. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Zamawiającym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Zamawiającego w Sklepie Internetowym www.natchnienibieszcadem.pl/produkty
  4. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Zamawiającego (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Sprzedawcy.
  5. Zamawiający podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
  6. Poprzez rejestrację w serwisie internetowym w celu dokonania zakupu, dane osobowe Zamawiającego zostają umieszczone w bazie Sprzedającego.
  7. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe.
  8. W celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  9. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
  10. Login i hasło służące do zalogowania się w serwisie internetowym Sprzedającego www.natchnienibieszcadem.pl/produkty mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane osobom trzecim, dlatego Zamawiający zobowiązany jest do ich ochrony przed uzyskaniem przez osoby trzecie.
  11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  13. Serwis internetowy www.natchnienibieszczadem.pl/sklep pod którym dostępne są bilety Sprzedającego, proces logowania się Zamawiającego a także dokonywania zakupów, zabezpieczone są poprzez stosowanie certyfikatów SSL.
  14. W przypadku pozyskania przez osoby trzecie loginu i hasła Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.
  15. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się tutaj.
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrzenia reklamacji
  Zamawiający będący konsumentem po wyczerpaniu trybu reklamacji, o którym mowa w pkt VIII Regulaminu ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem m.in. poniższych instytucji oraz wg ich procedur:
 11. Postanowienia końcowe
  1. Towary i usługi prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
  3. W razie sporów z Zamawiającym, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zawarte umowy oraz zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2024 roku